Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie „RODO” jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paxy sp. o.o. z siedzibą przy ul. Głębokiej 39, 02-878 Warszawa, NIP 9512394656.
 2. Paxy sp. o.o. z siedzibą w Warszawie nie zatrudnia inspektora ochrony danych. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się z nami kontaktować w formie elektronicznej poprzez e-mail: j.krynska@gabinetporozmawiajmy.pl, oraz tradycyjną pocztą na adres administratora wskazany powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca)
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:
  • wykonanie i rozliczenie usługi (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel;
  • zgoda (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.;
  • przetwarzanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (artykuł 9 RODO ust. 2c).
 5. Dane osobowe pozyskaliśmy przy świadczeniu usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.
 6. W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  • księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku,
  • bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych,
  • innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www,
  • superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany ani też profilowane.
 10. Dane będą przechowywane:
  • w okresie do odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych;
  • w przypadku danych osobowych pozyskanych przy realizacji usługi – przez okres przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania usługi, wynikający z przepisów prawa, lecz nie dłużej niż 10 lat od zakończenia wykonania usługi.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.
 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi, a w niektórych przypadkach obowiązek podania danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.
 14. Informuję również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.